Regulamin konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

w Regionie Rzeszowskim

 

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 16 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół oraz instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową. Liczba uczestników konkursu w szkole nie może być mniejsza niż 10 uczniów. W przypadku mniejszej liczby uczestników szkoła może przystąpić do konkursu wspólnie z inną szkołą (należy o tym poinformować telefonicznie lub mailowo koordynatora regionalnego).

2. Szkoła , która założyła konto w ubiegłych latach na stronie internetowej organizatora głównego: www.kangur-mat.pl, korzysta z niego w tej edycji konkursu.

3. Pozostałe szkoły, które chcą przystąpić do konkursu, zobowiązane są  do założenia konta na stronie internetowej organizatora głównego: www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół.

4. Po założeniu konta szkoły, elektronicznym zgłoszeniu uczniów i dokonaniu opłaty konkursowej należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące dokumenty: dowód wpłaty, zgodę Dyrektora Szkoły oraz oświadczenie Szkolnego Koordynatora (zakładka DOKUMENTY ).

Powyższe dokumenty można także przesłać tradycyjną pocztą na adres organizatora regionalnego: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,  35-225 Rzeszów, ul. mjr H. Sucharskiego 4, z dopiskiem: KANGUR w Regionie Rzeszowskim.

Wpłaty należy dokonać na konto :

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 78 1090 1506 0000 0001 2204 9024 z dopiskiem: Opłata za udział w konkursie KANGUR -........ osób., kod szkoły (4 litery - nadany podczas rejestracji szkoły)

5. Termin przyjmowania zgłoszeń w Regionie Rzeszowskim upływa z dniem  31 stycznia bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie do dnia 10 lutego bieżącego roku szkolnego, można jeszcze dopisywać nowych uczestników oraz w szczególnym przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem Regionalnym, można także zarejestrować szkołę.

6. Każdy zgłoszony uczestnik otrzymuje w dniu konkursu "nagrodę uczestnictwa".

7. Uczniowie zgłoszeni po terminie mogą nie otrzymać w/w nagrody.

8. Konkurs odbywa się w sześciu grupach wiekowych:

• kategoria ŻACZEK dla klas 2 szkół podstawowych,

kategoria MALUCH dla 3 i 4 szkół podstawowych,

kategoria BENIAMIN dla 5 i 6 szkół podstawowych,

kategoria KADET dla klas 7 i 8 szkół podstawowych,

kategoria JUNIOR dla klas 1 i 2 liceów i techników oraz 1, 2 i 3 szkół branżowych,

kategoria STUDENT dla klas 3 liceów 3-letnich oraz 3 i 4 techników 4-letnich.

9. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza częścią organizacyjną.

10. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.

11. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

12 .Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności (w kategorii ŻACZEK 3 razy po 7 zadań, MALUCH 3 razy
po 8 zadań, w pozostałych kategoriach 3 razy po 10 zadań). Zasady punktacji są następujące:

za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty,

z II części - po 4 punkty,

z III części - po 5 punktów,

za każdą błędną odpowiedź traci się 25 % punktów przewidzianych dla danego zadania,

w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów,

"na starcie" uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań (tzn. ŻACZEK - 21 punktów, MALUCH - 24 punkty, pozostałe kategorie - 30 punktów). Maksymalnie może więc otrzymać: w kategorii ŻACZEK - 105 punktów, MALUCH - 120 punktów a w pozostałych - 150 punktów.

13. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

14. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać czarnym długopisem lub piórem.

15. Karty z odpowiedziami opracowywane są za pomocą komputera.

16. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu i będą dostępne na koncie szkoły,
na stronie organizatora głównego:
www.kangur-mat.pl. Przedziały punktowe obowiązujące w Regionie Rzeszowskim zostaną zamieszczone na stronie www.kangur.rzeszow.pl .

17. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy, w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

18. W przypadku dyskwalifikacji ucznia, po wnikliwym zbadaniu, szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo
do odwołania w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

19 Organizatorzy konkursu wystawiają tylko jeden dyplom uznania dla szkolnego opiekuna konkursu "KANGUR".
W przypadku zespołu szkół dyrektor wskazuje nauczycieli - opiekunów konkursu dla każdego typu szkoły osobno,
tj.: dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

20. W Konkursie przyznaje się następujące tytuły:

a) laureat,

b) wynik bardzo dobry,

c) wyróżnienie.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu wyników Konkursu, określa krajowy główny organizator Konkursu - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Nagrody dla laureatów, nagrody za wynik bardzo dobry i nagrody za wyróżnienie przyznają Komitety Regionalne.

21. Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu.  Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej zostaje wydłużony do 90 minut. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w pkt.  20 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.